• Training Werken met 1Gezin1Plan

  "Voor welke huishoudens en gezinnen is 1Gezin1Plan geschikt?"
  "Wanneer wordt 1Gezin1Plan ingezet?"
  "Wat zijn mijn verantwoordelijkheden wanneer ik zorgcoördinator bent?"
  "Hoe start ik het overleg op en hoe zorg ik ervoor dat de bijeenkomst positief en opbouwend is?"
  "Hoe stimuleer ik de klant(en) om zelf regie te nemen en doelen vast te stellen?"
  "Hoe creëer ik betrokkenheid?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Werken met 1Gezin1Plan te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om in partnerschap met de klant(en) en in samenwerking met het (in)formele netwerk en professionals Gezin1Plan op een effectieve wijze in te zetten.

  Deze training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die zorgcoördinatie verzorgen zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, en gemeenten.

  De methodiek 1Gezin1Plan is doorontwikkeld voor burgers van -9 maanden tot 100 jaar. Afhankelijk van uw doelgroep wordt tijdens deze training ingezoomd op familiesystemen met volwassenen, gezinnen, jongeren en/of ouderen. De training is modulair opgebouwd. Afhankelijk van uw leerwensen volgt u één of meerdere modules.

  Indien u 1Gezin1Plan in uw werkprocessen heeft beschreven en een vastgesteld format gebruikt, wordt de training hierop afgestemd. Wanneer u start met het werken met 1Gezin1Plan kunt u de productenlijn 1Gezin1Plan als basis gebruiken. Deze vindt u op 1Gezin1Plan.nu.

  Deze training is via Nathalie Sie Training en Advies SKJ geaccrediteerd. Voor module 1 en 2 ontvangt u per module vijf punten en voor module 3 en 4 ontvangt u per module vier punten.

 • Module 1. Systeemgericht werken met 1Gezin1Plan

  Inhoud

  • Doel, inzet, taken & verantwoordelijkheden
  • Cyclisch werkproces
  • Aanvullende acties bij onvoldoende basiszorg, onveiligheid & geweld
  • Kwaliteit van de zorgcoördinator/zorgregisseur
  • 1Gezin1Plan introduceren bij de klant
  • Starten en afronden van het overleg

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in...

  • doel, inzet, taken, verantwoordelijkheden & houding.
  • de taken & verantwoordelijkheden van een zorgcoördinator/zorgregisseur.
  • het cyclisch werkproces en de systeemgerichte aanpak.
  • het aanvullende werkproces bij onvoldoende basiszorg, onveiligheid en geweld.

  Houding - U bent zich bewust...

  • dat een open, eerlijke en positieve houding van belang is voor een positief contact.
  • van het belang om duidelijk en transparant te communiceren.
  • dat een samenwerkingsgerichte houding gelijkwaardigheid en partnerschap versterkt.

  Vaardigheden - U kunt...

  • klanten en informeel netwerk het principe van 1Gezin1Plan uitleggen.
  • de klant ondersteunen in de keuze voor 1Gezin1Plan.
  • het overleg starten en afronden.
  • de klant(en) centraal stellen in het proces.
 • Module 2. De kwaliteit van het ondersteuningsplan

  Inhoud

  • Eigen kracht, zelfregie en samenredzaamheid van de klant(en) vergroten
  • Inhoud en kwaliteitscriteria van het ondersteuningsplan
  • Bodemeisen en veiligheidsafspraken in het ondersteuningsplan bij onveiligheid
  • Ontwikkelen van het ondersteuningsplan samen met de klant(en) en netwerk tijdens een overleg

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in...

  • de inhoud en kwaliteit van het ondersteuningsplan.
  • hoe eigen kracht, zelfregie en samenredzaamheid kan worden versterkt.

  Houding - U bent zich bewust...

  • een ondersteuningsplan met bodemeisen en veiligheidsafspraken ontwikkelen.
  • van het belang om het ondersteuningsplan in gezamenlijkheid met de klant(en) en het netwerk te ontwikkelen.
  • van het belang om een kwalitatief goed ondersteuningsplan te ontwikkelen.
  • van het belang van doel- en resultaatgericht werken.

  Vaardigheden - U kunt...

  • eigen kracht, zelfregie en samenredzaamheid van de klant vergroten.
  • tijdens het overleg met de klant(en) en netwerk een ondersteuningsplan op basis van de kwaliteitscriteria ontwikkelen.
  • een ondersteuningsplan met bodemeisen en veiligheidsafspraken ontwikkelen.
  • het proces monitoren middels het ondersteuningsplan.
 • Module 3. Omgaan met dilemma's, weerstanden en (heftige) emoties

  Inhoud

  • Waarom we communiceren zoals we communiceren: stress begrijpen
  • Stress in de praktijk.
  • Communiceren op verschillende niveaus: metacommunicatie
  • Discrepanties tussen professional en klant(en)
  • Hanteren van dilemma's en weerstanden
  • Hanteren van (heftige) emoties

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in...

  • de werking van de hersenen bij stress.
  • het reguleren van stress.
  • metacommunicatie.
  • discrepanties tussen de professional en de klant.
  • het verschil tussen dilemma en weerstand.

  Houding - U bent zich bewust...

  • van het gevoel van stress tijdens onveilige situaties.
  • van de lichamelijke reactie van stress tijdens onveilige situaties.
  • dat stress bij de ander ook een stressreactie bij zichzelf kan oproepen.
  • dat u tijdens communicatie op alle niveaus boodschappen zendt en ontvangt.

  Vaardigheden - U kunt...

  • emoties van uzelf en de ander(en) hanteren.
  • schakelen op metaniveau.
  • dilemma’s en weerstanden op inhouds-, procedure-, relatie-, en emotieniveau hanteren.
  • (heftige) emoties hanteren. 
 • Module 4. Aansturen op verandering bij onveiligheid en geweld

  Inhoud

  • Waarom we wel of niet veranderen: motivatie begrijpen en vergroten
  • Vijf-bouwstenen model
  • Soorten motivatie
  • Motivatiemodel Prochaska en DiClemente
  • Autonome motivatie vergroten via betekenis en zingeving
  • Begeleiden van motivatie en verandering
  • Interactietypen
  • Grenstellend gesprek
  • Grenzen stellen en doorpakken

  Resultaat

  Kennis - U heeft inzicht in...

  • duurzame motivatie: 5 Bouwstenenmodel.
  • intrinsieke, extrinsieke en autonome motivatie.
  • het motivatiemodel van Prochaska en DiClemente.
  • de verschillende interactietypen.
  • het grensstellend gesprek

  Houding - U bent zich bewust...

  • dat mensen behoeften hebben en criteria stellen als voorwaarde om een samenwerking aan te gaan en te communiceren over veranderen.
  • dat motivatie gedrag is en zoals elk gedrag te veranderen is. 

  Vaardigheden - U kunt...

  • zorgen delen over signalen van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en geweld.
  • met de klant(en) in gesprek gaan over bodemeisen, doelen en acties.
  • klant(en) motiveren en toeleiden naar hulp, sociaal (wijk)team, jeugdbeschermingstafel, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming.
  • grenzen stellen en doorpakken bij situaties waarbij verandering niet (voldoende) tot stand komt.