• Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

  "Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie?"
  "Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en in overleg met betrokkenen handelen?"
  "Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van signalen van onveiligheid en geweld?"
  "Voldoet onze meldcode aan het wettelijk kader en de eisen van de inspectie?"
  "Hoe zorg ik ervoor dat de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling echt bij ons op de kaart staat en blijft staan?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf als aandachtsfunctionaris? Dan raden wij u aan om de Training Aandachtsfunctionaris te gaan volgen. U wordt met deze training opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

  Deze training wordt verzorgd voor alle organisaties die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  De training is modulair opgebouwd uit de aandachtsgebieden:

  1. De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  2. Implementatie van de meldcode
  3. Adviseren en steunen
  4. Informeren en profileren
  5. Borgen van de meldcode

  Voorafgaand aan de training krijgt u de Toolkit voor aandachtsfunctionarissen en de readers Aanpak Huiselijk geweld en Implementeren kun je leren toegestuurd. U leest de meldcode van uw organisatie door en neemt deze mee naar de training.
  Ter voorbereiding neemt u informatie uit deze documenten door en volgt u optioneel de onlinecursus Implementeren met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en/of de Kindcheck.  Bij module 3 volgt u optioneel de online cursus Communiceren over geweld.
  Tijdens de training  ontwikkelt u het plan van aanpak. Dit implementatieplan is maatwerk voor uw organisatie of netwerk en kan de start of doorontwikkeling zijn van de implementatie van de meldcode.

 • Inhoud

  Vooraf: Huiselijk geweld breed

  • Definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen
  • Beschermende en risicofactoren
  • Het signaleringsproces bij huiselijk geweld
  • De kindcheck
  • Verwijsindex Risicojongeren in verhouding tot de meldcode
  • Communiceren over onveiligheid en geweld
  • Participatie van kinderen
  • Privacy en beroepsgeheim
  • Sociale kaart: Advies, behandeling en bescherming
  • Veilig Thuis

  Module 1. De verbeterde meldcode

  • Stappen van de verbeterde meldcode
  • Afwegingskader
  • Professionale meldnormen
  • Voorwaarden voor goede hulp
  • Acute en structurele onveiligheid
  • Verantwoordelijkheden
  • Dossiervorming
  • Gezag bij minderjarigen
  • Wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid
  • Minimumeisen

  Module 2. Implementeren van de meldcode

  • Procedures en borging in werkprocessen van de aanpak huiselijk geweld
  • Verantwoordelijkheden, taken en grenzen
  • Competentieprofielen
  • Taakprofiel aandachtsfunctionaris
  • Aandachtsfunctionaris Direct en Indirect
  • Implementatieplan verbeterde meldcode
  • Meldcodecheck
  • Deskundigheidsbevordering
  • Gegevens uitwisselen en dossier vormen
  • Veilig werkklimaat
  • Samenwerken met interne en externe partners
  • Implementatietechnieken
  • Monitoren van het proces en agenderen actiepunten

  Module 3. Adviseren en steunen

  • Veiligheid van medewerkers
  • Collegiale consultatie
  • Coachen en steun bieden aan collega's
  • Adviseren van collega's in het hanteren van de verbeterde meldcode
  • Beoordelen van gehanteerde werkprocessen en de verbeterde meldcode
  • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Zorg-verkennend en grens-stellend gesprek
  • Omgaan met agressie

  Module 4. Informeren en profileren

  • Informeren van medewerkers binnen de organisatie over de verbeterde meldcode
  • Informeren van klanten en cliënten over de verbeterde meldcode
  • Het profileren als aandachtsfunctionaris
  • De verbeterde meldcode op de agenda
  • Elevatorpitch
  • Communicatieplan
  • Monitoren van het proces en agenderen actiepunten

  Module 5. Borgen van de meldcode

  • Verder implementeren en borgen van de meldcode
  • Stand van zaken en vragen vanuit implementatieproces eigen organisatie
  • Meldcodecheck
  • Verder ontwikkelen implementatieplan
  • Borgen deeltaak procedures en werkprocessen
  • Borgen deeltaak adviseren en steunen
  • Borgen deeltaak informeren en profileren
  • Borgen deeltaak deskundigheidsbevordering
  • Monitoren van het proces en agenderen actiepunten